Wykonanie sieci wodociągowej Joanka-Dopiewiec wraz z odtworzeniem nawierzchni – Etap IIa

Wykonanie sieci wodociągowej Joanka-Dopiewiec wraz z odtworzeniem nawierzchni – Etap IIa

Inwestor

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie

Nazwa inwestycji

Wykonanie sieci wodociągowej Joanka-Dopiewiec wraz z odtworzeniem nawierzchni – Etap IIa

Zakres inwestycji

Zakres robót sieciowych obejmował budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR17 PN10 dwuwarstwowych o średnicy 400mm zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • Zespół napowietrzająco-odpowietrzający DN 80 wraz z zasuwą odcinającą – 2 kpl
 • Zasuwa DN 400 – 5 kpl
 • Przewiert sterowany – 1.319,3 mb
 • Wykop otwarty – 636,6 mb
 • montaż rurociągu pod autostradą w istniejącej rurze osłonowej – 86,3 mb
 • Hydrant podziemny DN 80 wraz z zasuwą odcinającą – 1 kpl

Zakres robót drogowych obejmuje:

 • wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w drodze powiatowej 2415P Dopiewo- Konarzewo
 • frezowanie profilujące na gł. 1-4 cm – 8 200 m2
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z betony asfaltowego AC11W gr. min.3 cm – 8 200m2
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 gr.4 cm – 8 200 m2
 • wykonanie nawierzchni drogi na poszerzeniach wraz z podbudową z kruszywa łamanego
 • wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 18 m2

Termin realizacji:

08.2017 – 07.2018