Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Zarząd AGNES Spółka Akcyjna informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy AGNES S.A. Prowadzącym rejestr akcjonariuszy AGNES S.A. został Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”) wprowadziła szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji spółki AGNES Spółka Akcyjna (dalej  „Spółka”) z mocy Ustawy utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Od 1 marca 2021 roku moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy, natomiast moc dokumentów akcji w formie papierowej wygaśnie. Zachowają one moc dowodową w zakresie wykazania uprawnień akcjonariusza względem spółki, ale tylko do 1 marca 2026 r.

Od 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy w stosunku do Spółki będą uważane jedynie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki. Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał szereg informacji dotyczących akcjonariuszy, w tym nazwisko i imię albo firmę akcjonariusza, adres jego zamieszkania /siedziby, albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej (jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację drogą mailową).

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Rogoźnie, pod adresem ul. Fabryczna 7, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9 – 14 albo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 531-023-030.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Akcjonariusze proszeni są o składanie akcji w Spółce w terminie do 31 stycznia 2021 r. (do ustalenia)

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Data sporządzenia: 2020-09-30

Zarząd spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia dokumentów akcji, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej 7.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).

Pobierz tekst wezwania w formie elektronicznie podpisanego dokumentu PDF.