Olsztyńskie Tramwaje

Olsztyńskie Tramwaje

Wykonanie odwodnienia jezdni i torowiska, przebudowie kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej, wodociągowej oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci c.o., w ramach zadania polegające na budowie linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudową skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – w zakresie Odcinka „C” obejmującego ul. Żołnierską, ul. Kościuszki, Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Dworcową i ul. Towarową.