Budowa zespołu zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi

Budowa zespołu zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi

Inwestor

POZBUD T&R S.A., Wysogotowo, ul. Bukowska 10A, 62-081 Przeźmierowo

Nazwa inwestycji

Budowa zespołu zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi (budynek C, E, F, G) oraz elementami infrastruktury obsługującej (między innymi wjazd na teren, parking naziemny, drogi wewnętrzne i chodniki, śmietniki itp.) na działce o numerze 3/271, obręb Strzeszyn gm. Poznań M., powiat M. Poznań, województwo wielkopolskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Zakres inwestycji

Zrealizowano zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych (4 budynki: C, E, F i G) wraz z elementami infrastruktury obsługującej tj. wjazdem na teren, parkingiem (na 51 miejsc postojowych).
Budynki oznaczone jako C, E, G wykonane są jako budynki czterokondygnacyjne, z wydzieleniem w niektórych mieszkaniach w kondygnacji poddasza antresol.

Budynek F wykonano jest jako budynek pięciokondygnacyjny z ostatnią kondygnacją (5) w przestrzeni poddasza użytkowego.
Wszystkie budynki są z podpiwniczeniem. Dwa budynki (oznaczone jako F i G) w przestrzeni kondygnacji podziemnej wykonane mają garaż.

Zabudowę kwartału wykonano jako zabudowę w charakterze zabudowy kwartałowej, z dużą ilością zieleni wewnątrz kwartału. Budynki oznaczone jako F, G i C rozciągają się wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych w planie miejscowym. Wykonaną zabudowę zamyka budynek oznaczony jako E, dzieląc niemal w połowie kwartał przeznaczony w planie miejscowym pod budowę budynków mieszkalnych.

Wejścia na teren będą znajdować się ze wszystkich stron „zewnętrznych” kwartału, tj. z istniejących chodników obsługujących teren inwestycji, natomiast dojazdy do miejsc postojowych, garaży podziemnych, miejsc składowania odpadów stałych, dróg pożarowych oraz infrastruktury technicznej odbywać się będą poprzez wjazd od ulicy Mikkego.

Projekt zakładał realizację jednej zadaszonej rampy, która prowadził do dróg dojazdowych i wjazdów do dwóch, wydzielonych garaży podziemnych.
Garaże podziemne zostały zaplanowane w taki sposób, aby możliwe było w przestrzeni pomiędzy budynkami nasadzenie zieleni wysokiej, wzbogacającej walory terenów wspólnych pełniących funkcję terenów rekreacyjnych z placami zabaw dla dzieci.
Obszary zarówno po stronie północnej jak i południowej budynków, przylegające bezpośrednio do nich, zagospodarowano jako ogródki, będące częścią lokali kondygnacji przyziemnych.

Wejścia do budynków znajdują się od wewnętrznej strony układu tj. z przestrzeni wewnętrznej kwartału zabudowy.
Zgodnie z założeniami planu miejscowego przy skrzyżowaniu ulic T. Mikke i Żołnierzy Wyklętych szczyt budynku (oznaczonego jako F) w swojej formie i stylistyce będzie się wyodrębniał na tle projektowanej zabudowy pełniąc rolę dominanty.

Ilość lokali mieszkalnych: 120

Powierzchnia użytkowa: 6.721,07 m2
Powierzchnia hali garażowej: 2.692,88 m2
Powierzchnia netto części podziemnej: 3.781,55 m2

Termin realizacji:
11.2016 – 07.2019